Retina AMD Polska

Badania translacyjne

Tytuł oryginalny: Translational Research

Badania translacyjne przygotowują odkrycia naukowe dokonane w laboratoriach, klinikach lub bezpośrednio na ludności do zastosowań klinicznych, ważnych dla poprawy zdrowia poprzez zmniejszanie częstości występowania chorób, zachorowalności i śmiertelności. Ze względu na wysoki poziom poznania mechanizmów chorób, program badań translacyjnych prowadzony w NEI poczynił znaczne postępy.

Przeniesienie genów: wyniki I fazy badań klinicznych NEI opublikowane w 2008 r. dowodzą, że w przypadku wrodzonej utraty wzroku Lebera (LCA) transfer genów spowodował umiarkowaną poprawę. To trwające badanie kliniczne jest wynikiem wieloletnich badań translacyjnych.

 • W 1993 r. badacze NEI zajmujący się procesem widzenia wyodrębnili gen RPE65, ujawniający się w nabłonku barwnikowym siatkówki.
 • Obserwacja rozwoju RPE65 u myszy pomogła w ustaleniu, że gen ten odpowiada za transport witaminy A do nerwów siatkówki umożliwiających fototransdukcję.
 • W 1997 r. badacze NEI stwierdzili, że przyczyną choroby LCA są mutacje w RPE65.
 • W 1998 r. badacze NEI wykryli mutanty RPE65 u psów Briarda z wczesną fazą utraty wzroku.
 • W wyniku badań klinicznych pacjentów z LCA i prac na zwierzętach ustalono, że przez pewien okres budowa siatkówki nie zmienia się, zanim komórki fotoreceptorów ulegną degeneracji, co daje możliwość przeszczepu genów.
 • W 2001r. badacze NEI stwierdzili, że przeszczep genu RPE65 przywracał briardom wzrok.
 • NEI poparł grant R24 na prowadzenie niezbędnych przedklinicznych badań toksyczności w celu spełnienia wymogów formalnych.
 • W 2005 r. Komitet Doradczy wydał zgodę na rozpoczęcie I fazy badań klinicznych przeszczepu genu RPE65 w LCA.
 • W 2008 r. badacze NEI poinformowali, że przeszczep genu RPE65 było dobrze tolerowany i spowodował istotną statystycznie poprawę ostrości widzenia.
 • W 2009 r. NEI doniósł, że poprawa widzenia taka jak mierzona przez trzy miesiące utrzymała się przez okres jednego roku.
 • W ramach aktualnego badania klinicznego zostanie poddany ocenie przeszczep genów u młodszych pacjentów z mniej zaawansowaną chorobą.
 • W oparciu o te przełomowe badania NEI wspiera prace nad terapią genową w wielu chorobach oczu.

Czynniki neurotroficzne: Już w latach dziewięćdziesiątych NEI rozpoczął ocenę wykorzystania czynników neurotroficznych w barwnikowym zwyrodnieniu siatkówki u zwierząt (RP), rodzinie chorób zwyrodnieniowych siatkówki. Rola tych naturalnych białek została wstępnie zbadana w różnych chorobach neurodegeneracyjnych. Na podstawie pierwszych badań laboratoryjnych stwierdzono, że rzęskowy czynnik neurotroficzny (CNTF)przyczynia się do ochrony komórek fotoreceptorów w różnych odmianach zwierzęcego RP. W 2011r. Neurotech Pharmaceuticals ogłosił pozytywne wyniki II fazy badań klinicznych z wykorzystaniem rzęskowego czynnika neurotroficznego (CNTF) w związanym z wiekiem zwyrodnieniu plamki żółtej. Uzyskanie tak dobrych wyników było możliwe dzięki wsparciu NEI.

 • W 1994 r. badacze NEI poinformowali, że CNTF spowolnia zmiany zwyrodnieniowe siatkówki u gryzoni.
 • W 1997 r. poinformowano o ważnej roli CNTF w uszkodzeniu siatkówki zwierząt, dostarczając dowodów, że jest on bezpośrednio odpowiedzialny za ochronę komórek fotoreceptorów.
 • W 1998 r. stwierdzono, że CNTF osłania funkcje fotoreceptorów w różnych postaciach RP u zwierząt.
 • Chociaż CNTF wykazywały potencjał terapeutyczny, dalszy postęp prac zahamowała trudność dostarczenie leku do siatkówki.
 • W tym okresie Pharmaceuticals Neurotech opracowało licencję na stosowanie CNTF w opatentowanym urządzeniu do podawania leku, wykorzystującym technologie komórkowe (ECT).
 • ECT jest wszczepialnym urządzeniem, zbudowanym z półprzepuszczalnej membrany, której transfekowane komórki wytwarzają CNTF. Urządzenie to umożliwiło efektywny sposób dostarczania CNTF. Jednakże Neurotech zabrakło środków na sfinansowanie oceny jego przydatności.
 • W 2002 r. NEI sfinansował ocenę wykorzystania urządzenia ECT w odmianach RP u psów. Badania te potwierdziły, że zastosowanie urządzenia ECT było skutecznym sposobem podawania leków dla CNTF.
 • NEI zapewnił fundusze niezbędne do uzyskania formalnego pozwolenia na ECT z CNTF.
 • NEI sfinansował również I fazę badań klinicznych nad ustaleniem bezpieczeństwa stosowania CNTF u pacjentów z RP. Wyniki tego badania, opublikowane w 2006 r. pokazują, że dostarczanie CNTF przez ECT było dobrze tolerowane.
 • Wstępne wyniki sugerują, że pacjenci poddani badaniu doświadczyli dwóch do trzech linii poprawy widzenia na wykresie. Próby wykazały także, że urządzenie ECT może być pomocne w podawaniu różnych białek terapeutycznych i innych leków.
 • II faza badań klinicznych nad dostawami CNTF przez ECT dowiodła, że to podejście było skuteczne w leczeniu atrofii geograficznej, zaawansowanej postaci zwyrodnienia plamki żółtej.
 • Podczas oczekiwania na wyników I fazy badań klinicznych dla ECT w RP, kolejne badania NEI prowadzone na zwierzętach, opublikowane w 2010 r. dowiodły, iż CNTF regeneruje zewnętrzne segmenty stożkowych komórek fotoreceptorów. Segmenty te są niezbędne w fototransdukcji, procesie biochemicznym, który przetwarza światło na sygnał elektryczny.

Terapia komórkowa / medycyna regeneracyjna: Innym obiecującym sposobem leczenia chorób oczu jest transplantacja komórek. Niektóre z tych metod doprowadziły już do rozpowszechnienia standardowych metod leczenia takich jak transplantacja rogówki. Inne terapie są opracowywane dzięki NEI.

 • Na początku lat 1990 NEI wsparł studia nad transplantacją komórek siatkówki u zwierząt. Te pierwsze badania, z wykorzystaniem komórek płodowych lub dojrzałych wykazały, że wszczepienie komórek dawcy opóźnia wyrodnienie siatkówki. Jednakże, przeszczepione komórki nie mogą zintegrować się z siatkówką gospodarza.
 • W nowszych badaniach uzyskano komórki RPE z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPS).Komórki te opóźniały zwyrodnienie siatkówki u zwierząt.
 • Na podstawie tej i innych prac w listopadzie 2010 r. FDA poparło zastosowanie Advanced Cell Technology w wykorzystaniu ich własnych komórek RPE iPS w leczeniu choroby Stargardta i związanego z wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej.
 • Próby zastąpienia utraconej funkcji komórek wymagają, żeby komórki dawcy zintegrować z komórkami gospodarza. Ostatnie prace NEI koncentrują się na wyhodowaniu nowej tkanki lub struktury narządów a nie na wyodrębnianiu pojedynczych typów komórek.
 • Ostatnio badacze wszczepili zwierzęce komórki biegunowe wyizolowane z blastuli zarodków scenicznych Xenopus laevis w oczodole. Te komórki macierzyste tworzą całe oko, z odpowiednią strukturą neuronów i ich połączeń. ERG w oczach indukowanych przez iPS były podobne jak w normalnych oczach. Co ważne, mogą one doprowadzić do zachowań opartych na widzeniu.
 • Te badania to ważny etap w rozwoju medycyny regeneracyjnej.

Grudzień 2011

Tłumaczyła: Anna Wszołek

Kontakt

Retina AMD Polska
Konwiktorsk 7 pok. 25
00-216 Warszawa
tel. (22) 831 22 71 wewn. 221, 500 351 994

e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Dyżury

Wtorek i czwartek  godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

 

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra