Retina AMD Polska

Opinia dotycząca Green Paper on Ageing

Warszawa dnia 21.04.2021

Do wiadomości:

Członkowie Komisji Europejskiej

  • Commisionser Dubravka Šuica
  • Commissioner Šuica Cabintet:     
  • Astrid Dentler
  • Cosmin Dobran
  • Nicolas Pradalie
  • John Rowan

 

Opinia dotycząca Green Paper on Ageing w ramach konsultacji społecznych.

Retina AMD Polska reprezentująca osoby tracące wzrok z powodu nieuleczalnych schorzeń wzroku  apeluje o włączenie do raportu  komisji pt. ; “Zielona Księga Starzenia się”  zagadnień związanych z  ochroną wzroku.

Mimo rozwoju medycyny jest wciąż wiele schorzeń na skutek których każdego roku setki tysięcy ludzi traci wzrok, stając się  niesamodzielnymi i zależnymi od innych.

Dlatego nie wolno nam tracić z oczu wartości jaką ma wzrok w procesie aktywnego starzenia się

W obliczu fundamentalnego pytania, czym jest aktywne starzenie się, większość ludzi powie, że jest to kwestia jak najdłuższego utrzymania zdolności fizycznych i poznawczych poprzez uprawianie sportu i ćwiczenia fizyczne, oraz aktywności umysłowe, takie jak np. rozwiązywanie krzyżówek i łamigłówek, a nawet po prostu czytanie książek lub artykułów. Krótko mówiąc, wielu uważa, że ​​aktywny umysł i ciało są kluczem do aktywnego starzenia się, jednak zielona księga Komisji pomija fakt, że podstawą prawie wszystkich tych działań jest zdrowy wzrok. Oczy są bramą mózgu i ciała do świata. Zielona księga Komisji w sprawie starzenia się nie bierze tego pod uwagę i dlatego wzywamy Komisję i rządy europejskie do podjęcia działań w celu zapewnienia, że ​​zdrowie oczu zostanie uznane za główny filar zdrowego i aktywnego starzenia się.

Szacuje się, że w 2020 r. na całym świecie 596 milionów ludzi miało upośledzenie wzroku do dali, z czego 43 miliony było niewidomych. Wraz ze starzeniem się światowej populacji, zwłaszcza w Europie, gdzie proces ten jest bardziej wyraźny, częstość występowania zaburzeń wzroku będzie rosła. Do 2050 r. starzenie się populacji, wzrost gospodarczy i urbanizacja mogą doprowadzić do sytuacji, że na świecie będzie około 895 milionów osób z upośledzeniem wzroku do dali, z czego 61 milionów będzie niewidomych.

Słabe widzenie prowadzi do braku aktywności

Zdrowie oczu i wzrok mają kluczowe znaczenie dla osób, które chcą pozostać aktywne, niezależne i produktywne przez całe życie, co jest kluczowym narzędziem w zapobieganiu innym chorobom przewlekłym, takim jak choroby serca, cukrzyca typu 2 i nowotwory. Utrata wzroku ma znacznie większy wpływ niż to, co ludzie widzą; w istocie to tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ ma wpływ na zdrowie fizyczne, poznawcze i psychiczne oraz może pogłębiać nierówności w zatrudnieniu, edukacji, dostępie do opieki zdrowotnej i dochodach, pozostawiając poważny wpływ na jakość życia.

…i stanowi jedną z głównych przyczyn wypadków

Słabe zdrowie oczu jest również głównym czynnikiem powodującym szkodliwe upadki w starszym wieku. Często upadki te powodują poważne obrażenia, które prowadzą do złamań kości czy wstrząsu mózgu, ale także mogą mieć dalsze konsekwencje wpływające na pewność siebie i dobre samopoczucie psychiczne osób starszych. Badanie Blue Mountains Eye z 2009 roku wykazało, że upośledzenie wzroku i zmniejszone pole widzenia podwoiły ryzyko upadków, a u osób w wieku powyżej 75 lat upośledzenie wzroku powodowało dziewięciokrotny wzrost ryzyka złamania biodra. W UE co roku średnio 35 848 osób starszych (65 lat i więcej) umiera z powodu upadków (dane z lat 2010–2012). Koszty upadków są wysokie, zarówno dla jednostki, opiekunów, jak i dla społeczeństwa. Wydatki na opiekę zdrowotną w leczeniu urazów związanych z upadkiem w UE szacuje się na 25 miliardów euro rocznie (EUNAAPA, 2015).

Szkodliwość dla zdrowia psychicznego

Słabe widzenie może prowadzić do izolacji społecznej i niepokoju. Badania wykazały, że ponad 50% osób starszych z upośledzeniem wzroku cierpi na samotność i istnieje związek między zdolnością do zachowania samodzielności a samotnością (Alma i in., 2011). Badanie przeprowadzone w 10 różnych krajach europejskich wykazało również, że częstsze występowanie uczuć samobójczych występuje u osób starszych z upośledzeniem wzroku. Prawie 20% osób ze słabym wzrokiem wspomniało o uczuciach samobójczych w porównaniu z 3% osób z dobrym wzrokiem, co sprawia, że ​​prawie 7 razy częściej doświadczają uczuć samobójczych (Mojon i in., 2008).

Utrata produktywności

Chcemy, aby ludzie pozostawali aktywni i byli częścią swoich lokalnych społeczności, wnosząc wkład w lokalną gospodarkę, a nawet przedłużając swoje życie zawodowe. Słabe zdrowie oczu często to uniemożliwia, skracając karierę ludzi i często może być jedną z głównych przyczyn ubóstwa na starość. Koszt ekonomiczny złej pielęgnacji oczu jest ogromny. Vision Impact Institute oszacował, że utrata produktywności w Europie, która była przyczyną złego widzenia, wyniosła około 50 miliardów dolarów. Rzeczywiście, cytowane powyżej badanie Blue Mountain wykazało, że osoby starsze z upośledzeniem wzroku były trzykrotnie bardziej skłonne do korzystania z usług wsparcia społeczności lokalnej.

Chorobom oczu można zapobiec oraz je leczyć

Według artykułu opublikowanego przez The Lancet Global Health Commission u ponad 90% osób z upośledzeniem wzroku ma ono przyczynę, której można zapobiec lub którą można wyleczyć. Obecnie przewlekłe choroby oczu, takie jak jaskra, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem i retinopatia cukrzycowa, stanowią większy odsetek przyczyn ślepoty i upośledzenia wzroku na całym świecie (Swenor i Ehrlich, 2021).

Skuteczna profilaktyka oznacza, że ​​zdrowie oczu musi stać się integralnym elementem przepisów dotyczących opieki zdrowotnej w państwach członkowskich i należy zająć się podstawowymi schorzeniami, które wpływają na ryzyko uszkodzenia wzroku, takimi jak poziom cukru we krwi, ciśnienie krwi i cholesterol. Jednocześnie należy stale monitorować pojawiające się nowe zagrożenia, takie jak np. nadmierne korzystanie z cyfrowych technologii. Wczesne interwencje powinny rozpocząć się w wieku szkolnym, a szkolne badania przesiewowe pod kątem schorzeń, takich jak krótkowzroczność, mogą łagodzić konsekwencji starzenia się w późniejszym okresie życia.

Poprawa dostępu do opieki dzięki narzędziom cyfrowym

Niestety dla wielu problemem jest dostęp do opieki. COVID-19 przyniósł ze sobą wiele wyzwań, ale jednym z pozytywnych aspektów jest większy nacisk na wykorzystanie narzędzi cyfrowych, takich jak telemedycyna, co może w jakiś sposób przyczynić się do zrównoważenia nierówności istniejących między państwami członkowskimi i wewnątrz nich, jeśli chodzi o dostęp do opieki specjalistycznej. Wcześniejsze badania wykazały, że na przykład we Francji świadczeniodawcy podstawowej opieki okulistycznej są scentralizowani w obszarach metropolitalnych, a nieliczni na obszarach wiejskich w północnej Francji (Thomas i in., 2011).  Narzędzia cyfrowe nigdy nie zastąpią całkowicie opieki tradycyjnej, ale ich zwiększone zastosowanie może okazać się kluczowe dla zapewnienia wczesnych interwencji i dostępu do opieki ​​dla osób na obszarach wiejskich. Potrzebne są specjalne systemy i zachęty, aby zapewnić każdemu w Europie łączność umożliwiającą dostęp do telemedycyny i innych cyfrowych narzędzi zdrowotnych. Wszystkim obywatelom, zwłaszcza osobom starszym, które do tej pory wykazywały mniejszą skłonność do korzystania ze sfery cyfrowej, również należy umożliwić doskonalenie umiejętności posługiwania się technologiami cyfrowymi.

Zwiększanie świadomości i promocja prewencji

Polityka dotycząca promowania informacji związanych ze zdrowiem oczu i profilaktyka w tym zakresie ma ogromne znaczenie. Zdrowie oczu powinno być promowane jako czynnik umożliwiający mobilność, a nie postrzegane jako utrudnienie lub np. punkt, który należy odznaczyć podczas odnawiania prawa jazdy. Wzrok i zdrowie oczu często nie są dobrze zintegrowane z podstawowymi strategiami zdrowotnymi i profilaktycznymi. Promowanie wczesnej diagnozy i ogólne włączenie opieki okulistycznej jako integralnego filaru strategii aktywnego starzenia się ma kluczowe znaczenie, ponieważ zdrowie oczu jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym mobilność, uczenie się przez całe życie, integrację społeczną, zdrowie psychiczne, niezależne życie i korzystanie z narzędzi cyfrowych.

Uznanie zdrowia oczu za podstawę aktywnego i zdrowego starzenia się

Zdrowy wzrok pozwala zachować pasję do nauki, sportu, spędzania czasu na świeżym powietrzu, po prostu pełnię życia. Pozwala utrzymywać bliskie nam przyjaźnie, zapewniając łączność ze światem w miarę starzenia się. Poprawa pielęgnacji oczu i świadomości w zakresie złego stanu zdrowia oczu w Europie musi znajdować się w centrum strategii Komisji dotyczącej aktywnego starzenia się i być uznanym za podstawę i kluczowy czynnik umożliwiający zdrowe i aktywne starzenie.

opinia do Członków Komisji Europejskiej

 

_____________________________________________________________________

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za wiadomość skierowaną do wiceprzewodniczącej Komisji Dubravki Šuiki, która poprosiła mnie o udzielenie odpowiedzi w jej imieniu.
Przyjęliśmy z uwagą to, co piszą Państwo o znaczeniu zdrowia oczu w procesie starzenia się. Przekazaliśmy Państwa wiadomość kolegom zajmującym się tym tematem, aby uwzględnili ją w konsultacjach dotyczących zielonej księgi w sprawie starzenia się. Jesteśmy wdzięczni, że poświęcili Państwo czas, aby podzielić się widzą ekspercką w tej dziedzinie. Będzie ona stanowiła cenny wkład w konsultacje. Procedura konsultacji dobiegła już końca i zaczynamy obecnie analizować nadesłane uwagi.

Z poważaniem,

Astrid Dentler
Member of Cabinet of Vice-President Dubravka ŠUICA

European Commission
Cabinet of Vice-President Dubravka ŠUICA
BERL 11/391 B-1049 Brussels/Belgium

System rejestracji SMS

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: poniedziałek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra