Retina AMD Polska

statut

RETINA AMD POLSKA

Statut z dnia 26.09.2008 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Organizacja ma charakter stowarzyszenia i nosi nazwę: Retina AMD Polska i zrzesza:
  • osoby chore na zwyrodnienie barwnikowe siatkówki i inne schorzenia siatkówki i plamki żółtej wywołujące podobne objawy,
  • osoby z AMD (zwyrodnienie plamki związane z wiekiem),
  • rodziny chorych,
  • osoby zainteresowane problematyką schorzeń siatkówki i chorobą AMD

  § 2.

  Retina AMD Polska działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późn. zmianami) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

  § 3.

  Siedzibą AMD Polska jest Warszawa.

  § 4.

  Retina AMD Polska swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej. Do właściwego realizowania swych celów Retina AMD Polska może prowadzić działania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Retina AMD Polska w celu realizacji swych statutowych zadań może powołać inne organizacje w granicach dopuszczalnych prawem.

  § 5.

  Czas trwania Retina AMD Polska nie jest ograniczony.

  § 6.

  Retina AMD Polska może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, na podstawie uchwały Zarządu.

  Rozdział II

  Cele i zadania Retina AMD Polska

  § 7.

  Gromadzenie i upowszechnianie informacji na temat chorób siatkówki – etiologii, przebiegu, możliwości leczenia i rehabilitacji.

  § 8.

  Organizowanie poradnictwa i rehabilitacji chorych.

  § 9.

  Prowadzenie szkoleń członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Retina AMD Polska.

  § 10.

  Niesienie pomocy chorym i rodzinom, organizowanie grup wsparcia.

  § 11.

  Zabieganie w ośrodkach leczniczych i rehabilitacyjnych o wzmożenie prac nad osiąganiem wczesnej wykrywalności schorzeń siatkówki i wszechstronnej rehabilitacji.

  § 12.

  Edukacja społeczeństwa i instytucji w celu wykształcenia odpowiednich postaw wobec osób chorych.

  § 13.

  Przy realizacji swych zadań Retina AMD Polska współpracuje z instytucjami, placówkami medycznymi, rehabilitacyjnymi, fundacjami, zakładami pracy oraz innymi organizacjami świadczącymi pomoc chorym.

  § 14.

  Realizując powyższe cele Retina AMD Polska opiera się na społecznej pracy członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

  Rozdział III

  Członkowie Retina AMD Polska

  § 15.

  1. Członkowie Retina AMD Polska dzielą się na:
   1. członków zwyczajnych,
   2. członków podopiecznych,
   3. członków wspierających,
   4. członków honorowych.

  § 16.

  O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych i wspierających decyduje Zarząd Retina AMD Polska w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się w terminie 30 dni od doręczenia uchwały, do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

  § 17.

  1. Członkami zwyczajnymi Retina AMD Polska mogą zostać:
   1. pełnoletni chorzy na zwyrodnienie barwnikowe siatkówki i inne schorzenia siatkówki i żółtej wywołujące podobne objawy
   2. osoby z AMD (zwyrodnienie plamki związane z wiekiem),
   3. rodziny chorych,
   4. osoby zainteresowane problematyką schorzeń siatkówki i chorobą AMD.

  § 18.

  1. Członkami podopiecznymi mogą zostać niepełnoletni chorzy oraz:
   1. pełnoletni chorzy na zwyrodnienie barwnikowe siatkówki i inne schorzenia siatkówki i żółtej wywołujące podobne objawy
   2. osoby z AMD (zwyrodnienie plamki związane z wiekiem),
   3. rodziny chorych,
   4. osoby zainteresowane problematyką schorzeń siatkówki i chorobą AMD.

  § 19.

  Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne lub prawne, które zadeklarują pomoc w realizacji celów Retina AMD Polska.

  § 20.

  Członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą szczególnie duży wkład w działalność Retina AMD Polska. Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu.

  § 21.

  Członkowie zwyczajni Retina AMD Polska posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Retina AMD Polska, prawo do uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Retina AMD Polska. Praca członka zwyczajnego na rzecz Retina AMD Polska jest wykonywana honorowo z wyjątkiem członków zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Za szczególnie duży wkład pracy członkom zwyczajnym Retina AMD Polska mogą być przyznawane odznaki, wyróżnienia, nagrody.

  § 22.

  Członkowie podopieczni mają prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Retina AMD Polska. Członkowie podopieczni zwolnieni są z płacenia składek członkowskich.

  § 23.

  Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach i innych zebraniach Retina AMD Polska z głosem doradczym.

  § 24.

  1. Członkowie zwyczajni Retina AMD Polska są zobowiązani:
   1. brać czynny udział w pracach Retina AMD Polska,
   2. przestrzegać postanowień Statutu oraz Uchwał władz Retina AMD Polska,
   3. postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej,
   4. regularnie płacić składki członkowskie.

  § 25.

  1. Członkowie podopieczni są zobowiązani:
   1. przestrzegać postanowień Statutu oraz Uchwał władz Retina AMD Polska,
   2. postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej.

  § 26.

  Członkowie wspierający zobowiązani są do terminowego wywiązywania się z przyjętych na siebie dobrowolnych zobowiązań na rzecz Retina AMD Polska.

  § 27.

  1. Członkostwo w Retina AMD Polska ustaje w razie:
   1. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie lub ustnie wobec uprawnionego przedstawiciela Zarządu zobowiązanego do sporządzenia odpowiedniej notatki,
   2. śmierci członka,
   3. skreślenia z listy członków, które następuje w wyniku uchwały Zarządu Retina AMD Polska w przypadku postępowania niezgodnego ze Statutem Retina AMD Polska, naruszenia postanowień regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, dopuszczenia się czynu niegodnego, nie wnoszenia przez okres co najmniej dwóch lat zadeklarowanych składek członkowskich lub świadczeń na rzecz Retina AMD Polska (po uprzednim pisemnym upomnieniu). Uchwała o skreśleniu musi być doręczona na piśmie. Skreślony członek ma prawo odwołania się na piśmie w ciągu 30 dni do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie to musi być rozpatrzone przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

  Rozdział IV

  Władze Retina AMD Polska

  § 28.

  1. Władzami Retina AMD Polska są:
   1. Walne Zdromadzenie Członków,
   2. Zarząd,
   3. Komisja Rewizyjna.

  § 29.

  Kadencja wszystkich władz wybieralnych Retina AMD Polska trwa 4 lata.

  § 30.

  Uchwały wszystkich władz Retina AMD Polska zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

  § 31.

  1. Najwyższą władzą Retina AMD Polska jest Walne Zgromadzenie Członków.
  2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz na 12 miesięcy lub częściej na pisemnie uzasadniony wniosek co najmniej 1 członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed.
  3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
  4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Retina AMD Polska oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
  5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
   1. uchwalanie programu działania Retina AMD Polska,
   2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
   3. uchwalanie zmian Statutu,
   4. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
   5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
   6. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
   7. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Retina AMD Polska innych organizacji
   8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Retina AMD Polska,
   9. rozpatrywanie odwołań do uchwał Zarządu wniesionych przez członków Retina AMD Polska,
   10. rozpatrywanie skarg członków na działalność Zarządu.
  6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów członków.
  7. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Retina AMD Polska, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Retina AMD Polska w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
  8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

  § 32.

  1. Zarząd składa się z 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
  2. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i od 1 do 3 innych członków Zarządu.
  3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na czteroletnią kadencję.
  4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
  5. Do kompetencji Zarządu należy:
   1. przyjmowanie nowych członków Retina AMD Polska,
   2. reprezentowanie Retina AMD Polska na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
   3. kierowanie bieżącą pracą Retina AMD Polska,
   4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
   5. ustalanie wysokości składek członkowskich.
  6. Do Zarządu należą wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz Retina AMD Polska.

  § 33.

  1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
  2. Komisja Rewizyjna Składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków.
  3. do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
   1. kontrola bieżącej pracy Retina AMD Polska,
   2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
   3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
  4. W razie zmniejszenia się składu władz Retina AMD Polska wymienionych w paragrafach 32 i 33 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

  Rozdział V

  Postanowienie końcowe

  § 34.

  Majątek Retina AMD Polska stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa oraz fundusze, tj. aktywa w gotówce i zgromadzone na kontach bankowych.

  § 35.

  Na fundusze Retina AMD Polska składają się:

  • wpisowe i składki członkowskie,
  • dochody z majątku ruchomego i nieruchomości,
  • dotacje, zapisy i darowizny,
  • wpływy z działalności statutowej,
  • dochody z działalności gospodarczej.

  § 36.

  Majątkiem Retina AMD Polska zarządza Zarząd.

  § 37.

  Do reprezentowania Retina AMD jest upoważniony Prezes lub wiceprezes Zarządu.

  § 38.

  Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym przede wszystkim do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymaganych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

  § 39.

  Retina AMD Polska rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

  § 40.

  W przypadku rozwiązania Retina AMD Polska Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku z zastrzeżeniem, że majątek ten zostanie przeznaczony na cele statutowe.

  § 41.

  W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

Góra