Retina AMD Polska

Terapia genowa LUXTURNA ™ rekomendowana do leczenia chorych na IRD

Komitet Doradczy ds. Terapii Komórkowych, Tkankowych i Genetycznych Amerykańskiej  Agencji  ds. Żywności i Leków (FDA), jednomyślnie zalecił (16-0) dopuszczenie LUXTURNA ™ (voretigene neparvovec), jednorazowej terapii genowej, do leczenia pacjentów z utratą wzroku z powodu potwierdzonej biallelicznej dziedzicznej choroby siatkówki zależnej od RPE65 (IRD). Jest to pierwszy wektor adenowirusowy (AAV),  który osiągnął ten etap badań FDA. Po raz pierwszy przy chorobie genetycznej ukończono randomizowane, kontrolowane badanie kliniczne w fazie 3. W pierwotnej grupie interwencyjnej trzeciej fazy uczestnicy w wieku od 4 do 44 lat zachowali  funkcjonalne widzenie. Nastąpiła poprawa funkcji wzrokowych, wykazana 30 dni po podaniu LUXTURNA, mierzona zmianą wyniku w dwustronnym teście mobilności multiluminancji (MLMT ) oraz w badaniu progu czułości na światło w pełnym polu (FST).

Nie zaobserwowano żadnych poważnych zdarzeń niepożądanych (SAE) związanych z LUXTURNA lub szkodliwych reakcji immunologicznych. U 10% lub więcej pacjentów w fazie 1 i 3 stwierdzono  przekrwienie spojówek, zaćmę, podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe i łzawienie  siatkówki. U trzech osób wystąpiły  nieistotne zmiany depozytów siatkówki (subretinal precipitate), o łagodnym charakterze i bez następstw.

LUXTURNA jest objęta Priorytetowymi Badaniami  FDA, z przewidywanym na  12 stycznia 2018 r.  zastosowaniem ustawy o opłatach za leki na receptę (PDUFA). LUXTURNA została uznana przez FDA  za lek sierocy oraz terapię przełomową dla rzadkich chorób dziecięcych. W sierpniu 2017 r. Europejska Agencja Leków (EMA) potwierdziła Aplikację Dopuszczającą do Obrotu firmy Spark Therapeutics (MAA). LUXTURNA otrzymała także desygnację EMA jako lek sierocy.

Badanie kliniczne LUXTURNA ™ (voretigene neparvovec)

Bezpieczeństwo i skuteczność LUXTURNA oceniano w dwóch otwartych badaniach fazy 1 oraz w jednym otwartym, randomizowanym, kontrolowanym badaniu fazy 3. Obserwacja chorych, którzy otrzymywali LUXTURNA od 2007 r. jest kontynuowana. Wyniki publikuje The Lancet.

Średnia poprawa w teście FST obserwowana w pierwotnej grupie interwencyjnej po roku była ponad 100-krotna (lub większa niż dwie jednostki logarytmiczne). 93 % (27 z 29) wszystkich uczestników fazy 3 dostrzegło poprawę widzenia funkcjonalnego, co oceniono za pomocą dwustronnego MLMT w okresie obserwacji co najmniej jednego roku od podania LUXTURNA do obojga oczu. Dodatkowo, 72 % (21 z 29) wszystkich uczestników fazy 3 otrzymujących LUXTURNA z powodzeniem ukończyło MLMT na najniższym ocenianym poziomie światła (1 lux).

Choroba siatkówki dziedziczona za pośrednictwem RPE65 (IRD)

Wrodzone choroby (dystrofie) siatkówki są grupą rzadkich stanów upośledzenia wzroku  spowodowanych przez jeden z ponad 220 różnych genów. Chorzy na IRD z powodu biallelicznych mutacji genu RPE65 często doświadczają ślepoty nocnej (nyctalopia) z powodu zmniejszonej wrażliwości na światło w dzieciństwie lub w młodości oraz mimowolnych ruchów gałek ocznych w przód i w tył (oczopląs). W miarę postępu choroby pogarsza się widzenie obwodowe, a rozwija widzenie tunelowe. Ostatecznie dochodzi do utraty widzenia centralnego, co powoduje całkowitą ślepotę. Samodzielność i sprawność chorych ulega poważnemu ograniczeniu. Obecnie nie ma zatwierdzonych metod leczenia farmakologicznego IRD z powodu biallelicznych mutacji genu RPE65.

<a href=”https://www.freepik.com/free-photo/3d-medical-background-with-dna-strands_1161641.htm”>Designed by Freepik</a>

System rejestracji SMS

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: poniedziałek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra