Retina AMD Polska

Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie RETINA AMD POLSKA z siedzibą w Warszawie przy ul. Wąwozowej 25/36 02-796 Warszawa,
  e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl 602 634 400
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się
  z Prezesem Stowarzyszenia RETINA AMD POLSKA pod adresem ul. Konwiktorska 7 pok. 25 00-216 Warszawa, e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl 22 831 22 71 w 221, 602 634 400
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  – konkretnym, popartym wyrażeniem zgody przez Panią/Pana
  – wypełniania obowiązków w dziedzinie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego,
  – informowania o realizacji działań Statutowych Stowarzyszenia (w ramach uprawnionej działalności) https://retinaamd.org.pl/,
  – rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z ochroną zdrowia.
  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust 2 pkt a/b/c/d.
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”)
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi:
  -informatyczne wobec Administratora, pocztowe, prawne, doradcze, księgowo-administracyjne,
  -organy publiczne w obrębie prawa pracy, ZUS, US, GUS
  -instytucje zlecające wykonanie zadania publicznego (np.: PFRON, Urząd Wojewódzki, firmy ewaluacyjne).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa pracy, przepisami podatkowymi, z zawartymi umowami na realizację zadań publicznych, prawem archiwalnym.
 6. Posiada Pani/Pan prawo:

– dostępu do swoich danych osobowych,

– sprostowania swoich danych osobowych,

– usunięcia swoich danych osobowych,

– ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez telefoniczne, pisemne lub      elektronicznie powiadomienie Administratora danych– jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa się na jej podstawie,

– przenoszenia swoich danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn    związanych ze szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.

 1. Niezależnie od powyższego, przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO,
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym wynikającym z przepisów prawa (np. Prawo pracy, prawo podatkowe). W pozostałym zakresie dobrowolne. W przypadku nie podania danych osobowych możemy odmówić zawarcia umowy, przekazywania informacji związanych z działaniami statutowymi.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do organizacji międzynarodowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra