Retina AMD Polska

statut

Statut Retina AMD Polska – pobierz PDF >

 

RETINA AMD POLSKA

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Retina AMD Polska i w dalszych postanowieniach Statutu zwane jest „Stowarzyszeniem” lub „Retina AMD Polska”.
 2. Dla celów współpracy z zagranicą Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§ 2.

Stowarzyszenie zrzesza:

 1. osoby chore na zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa), AMD (degeneracja plamki żółtej związana z wiekiem), zespół Stargardta i inne schorzenia siatkówki o podłożu genetycznym,
 2. rodziny chorych,
 3. osoby zainteresowane problematyką schorzeń siatkówki i chorobą AMD.

§ 3.

Retina AMD Polska działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późn. zmianami) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4.

Siedzibą Retina AMD Polska jest Warszawa.

 

§ 5.

 1. Retina AMD Polska działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Do właściwego realizowania swych celów statutowych Retina AMD Polska może prowadzić działania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a także może powoływać inne organizacje w granicach dopuszczalnych prawem.

§ 6.

Czas trwania Retina AMD Polska nie jest ograniczony.

§ 7.

Retina AMD Polska może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i sposobach ich realizacji, jak również podejmować z nimi współpracę zgodnie
z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 8.

Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 9.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. gromadzenie i upowszechnianie wiedzy na temat chorób siatkówki – etiologii, przebiegu, możliwości leczenia i rehabilitacji,
 2. informowanie opinii publicznej o problemach osób tracących wzrok z powodu schorzeń siatkówki,
 3. edukacja społeczeństwa i instytucji mająca na celu wykształcenie odpowiednich postaw wobec osób chorych,
 4. udzielanie porad i wsparcia chorym oraz ich bliskim na podstawie własnych doświadczeń
  w walce z chorobami siatkówki,
 5. zabieganie w ośrodkach leczniczych i rehabilitacyjnych o wzmożenie prac nad osiąganiem wczesnej wykrywalności schorzeń siatkówki i wszechstronnej rehabilitacji,
 6. lobbowanie o dostęp do nowoczesnych metod leczenia i rehabilitacji,
 7. promocja badań naukowych nad znalezieniem skutecznej terapii.

§ 10.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. udzielanie poradnictwa i rehabilitację chorych,
 2. organizowanie:
  1) grup wsparcia chorych i ich rodzin,
  2) konferencji, seminariów i szkoleń dla chorych z udziałem lekarzy okulistów
  i specjalistów rehabilitacji,
  3) wystaw sprzętu optycznego i specjalistycznego oprogramowania komputerowego,
  4) kampanii społecznych, w tym w szczególności kampanii edukacyjnych w ramach Retina Week – Światowego Tygodnia Siatkówki,
  5) szkoleń członków Stowarzyszenia i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Retina AMD Polska
 3. publikację materiałów informacyjnych i edukacyjnych,
 4. inicjowanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach i sposobach ich realizacji.

§ 11.

Przy realizacji swych zadań Retina AMD Polska współpracuje z instytucjami, placówkami medycznymi, rehabilitacyjnymi, fundacjami, zakładami pracy oraz innymi organizacjami świadczącymi pomoc chorym.

§ 12.

 1. Realizując powyższe cele Retina AMD Polska opiera się na społecznej pracy członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Rozdział III

Członkowie Retina AMD Polska

§ 13.

 1. Członkowie Retina AMD Polska dzielą się na:
  1) członków zwyczajnych,
  2) członków podopiecznych,
  3) członków wspierających,
  4) członków honorowych.
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 14.

 1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych podopiecznych i wspierających decyduje Zarząd Retina AMD Polska w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata lub jego prawnego opiekuna.
 2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się w terminie 30 dni od doręczenia uchwały do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała
  w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Zarządu. Po otrzymaniu odwołania, nie później niż w terminie trzech miesięcy Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przedmiocie rozpoznania odwołania, chyba że w tym czasie miałoby się odbyć zwyczajne Walne Zgromadzenie. W takim przypadku rozpoznanie odwołania staje się punktem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu.

§ 15.

Członkami zwyczajnymi Retina AMD Polska mogą zostać:

 1. pełnoletni chorzy na zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa), AMD (degeneracja plamki żółtej związana z wiekiem), zespół Stargardta i inne schorzenia siatkówki o podłożu genetycznym,
 2. rodziny chorych,
 3. osoby zainteresowane problematyką schorzeń siatkówki i chorobą AMD.

§ 16.

Członkami podopiecznymi mogą zostać:

 1. niepełnoletni oraz pełnoletni chorzy na zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa), AMD (degeneracja plamki żółtej związana z wiekiem), zespół Stargardta i inne schorzenia siatkówki o podłożu genetycznym,
 2. rodziny chorych,
 3. osoby zainteresowane problematyką schorzeń siatkówki i chorobą AMD.

§ 17.

Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne lub prawne, które zadeklarują pomoc
w realizacji celów Retina AMD Polska.

§ 18.

Członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne, które wniosą szczególnie duży wkład
w działalność Retina AMD Polska.

§ 19.

 1. Członkowie zwyczajni Retina AMD Polska posiadają:
  1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Retina AMD Polska,
  2) prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających
  z realizacji celów Retina AMD Polska,
  3) prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

2. Praca członka zwyczajnego na rzecz Retina AMD Polska jest wykonywana honorowo z wyjątkiem członków zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę. Za szczególnie duży wkład pracy członkom zwyczajnym Retina AMD Polska mogą być
przyznawane odznaki, wyróżnienia, nagrody.

§ 20.

 1. Członkowie podopieczni mają prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach
  i innych działaniach wynikających z realizacji celów Retina AMD Polska oraz prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 2. Członkowie podopieczni zwolnieni są z płacenia składek członkowskich.

§ 21.

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach
i innych zebraniach Retina AMD Polska z głosem doradczym.

§ 22.

Członkowie zwyczajni Retina AMD Polska są zobowiązani:

 1. brać czynny udział w pracach Retina AMD Polska,
 2. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Retina AMD Polska,
 3. postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej,
 4. regularnie płacić składki członkowskie.

§ 23.

Członkowie podopieczni są zobowiązani:

 1. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Retina AMD Polska,
 2. postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej.

§ 24.

 1. Członkowie wspierający zobowiązani są do terminowego wywiązywania się z przyjętych
  na siebie dobrowolnych zobowiązań na rzecz Retina AMD Polska.
 2. Członkowie honorowi zobowiązani są przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Retina AMD Polska.

§ 25.

 1. Członkostwo w Retina AMD Polska ustaje w razie:
  1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie lub ustnie wobec uprawnionego przedstawiciela Zarządu zobowiązanego do sporządzenia odpowiedniej notatki,
  2) śmierci członka będącego osobą fizyczną lub utraty osobowości prawnej członka będącego osobą prawną,
  3) utraty praw publicznych,
  4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych w przypadku członków pełnoletnich,
  5) skreślenia z listy członków, które następuje w wyniku uchwały Zarządu Retina AMD Polska w przypadku:
  6) postępowania niezgodnego ze Statutem Retina AMD Polska,
  7) naruszenia postanowień regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, dopuszczenia się czynu niegodnego.

2. Uchwała o skreśleniu musi być doręczona na piśmie. Skreślony członek ma prawo odwołania się na piśmie w ciągu 30 dni od dnia doręczenia mu uchwały o skreśleniu do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu. Po otrzymaniu odwołania, nie później niż w terminie trzech miesięcy Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przedmiocie rozpoznania odwołania, chyba że w tym czasie miałoby się odbyć zwyczajne Walne Zgromadzenie. W takim przypadku rozpoznanie odwołania staje się punktem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Rozdział IV

Władze Retina AMD Polska

§ 26.

Władzami Retina AMD Polska są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 27.

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Retina AMD Polska trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.
 3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa w toku kadencji w wypadku ustania jego członkostwa w Stowarzyszeniu, rezygnacji z funkcji lub nieuzyskania absolutorium.
  W przeciwnym razie wygasa z dniem wyboru nowych władz.
 4. W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 28.

Uchwały wszystkich władz Retina AMD Polska zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w głosowaniu jawnym, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 29.

 1. Najwyższą władzą Retina AMD Polska jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku kalendarzowym.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może się odbyć w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemnie uzasadniony wniosek co najmniej ½ członków Komisji Rewizyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może obradować wyłącznie
  w sprawach, dla których zostało zwołane.
 5. Termin, miejsce obrad i propozycje porządku obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na czternaście dni przed planowanym terminem zebrania. Zawiadomienie odbywa się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub w każdy inny skuteczny sposób.
 6. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.
 7. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony
  o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 8. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Retina AMD Polska oraz,
  z głosem doradczym, członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1) uchwalanie programu działania Retina AMD Polska,
  2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,
  3) uchwalanie zmian Statutu,
  4) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  6) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  7) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Retina AMD Polska innych organizacji,
  8) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Retina AMD Polska,
  9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Retina AMD Polska oraz kandydatów naczłonków Stowarzyszenia,
  10) rozpatrywanie skarg członków na działalność Zarządu.
 1. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Retina AMD Polska, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków Retina AMD Polska w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności co najmniej połowy członków nie obowiązuje.
 2. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 30.

 1. Zarząd składa się z 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch wiceprezesów i od 2 do 4 innych członków Zarządu.
 3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na czteroletnią kadencję.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
  1) przyjmowanie nowych członków Retina AMD Polska,
  2) reprezentowanie Retina AMD Polska na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  3) kierowanie bieżącą pracą Retina AMD Polska,
  4) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  5) ustalanie wysokości składek członkowskich.
 1. Do Zarządu należą wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz Retina AMD Polska.
 2. Członkowie zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku
  z pełnioną funkcją.
 3. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 31.

 1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym przede wszystkim
  do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymaganych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

§ 32.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1) kontrola bieżącej pracy Retina AMD Polska i ocena rocznych oraz kadencyjnych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
  2) składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi,
  3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 33.

Majątek Retina AMD Polska stanowią prawa oraz fundusze, tj. aktywa w gotówce i zgromadzone
na kontach bankowych.

§ 34.

Majątek  Retina AMD Polska powstaje:

 1. ze składek członkowskich,
 2. z dotacji, zapisów, spadków i darowizn,
 3. z dochodów z działalności gospodarczej,
 4. z wpływów z ofiarności publicznej.

§ 35.

Majątkiem Retina AMD Polska zarządza Zarząd.

 

Rozdział VI

Postanowienie końcowe

§ 36.

Retina AMD Polska rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

§ 37.

W przypadku rozwiązania Retina AMD Polska Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku z zastrzeżeniem, że majątek ten zostanie przeznaczony na cele statutowe.

§ 38.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa
o stowarzyszeniach.

 

Statut Retina AMD Polska – pobierz PDF >

Kontakt

Retina AMD Polska

Retina AMD Polska
ul. Konwiktorsk 7 pok. 25
00-216 Warszawa
tel.: (22) 831 22 71 wewn. 221 – dyżury: wtorek i czwartek w godz. 11.00 – 14.00
Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400 – tylko wieczorem

 

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra