Retina AMD Polska

Wybrane doniesienia naukowe otrzymane od Retina International

Grudzień 2019 r.

Narodowy Instytut Oka, Szkoła Medyczna w Harwardzie, Narodowy Instytut Zdrowia w Bethesda – USA

Związek stosowania aspiryny z rozwojem AMD

Badaniu poddano 3734 uczestników badań chorób oczu związanych z wiekiem (AREDS) w wieku od 55 do 80 lat i 2403 uczestników AREDS2 w wieku od 50 do 85 lat. Postęp AMD oceniano na podstawie kolorowych zdjęć dna oka. Stwierdzono, że stosowanie aspiryny nie wiązało się istotnie z progresją do późnego AMD ani w AREDS ani w AREDS2. Pacjenci z AMD nie muszą unikać aspiryny, gdy jej stosowanie jest wskazane medycznie.

Wydział Okulistyki, Państwowa Szkoła Medycyny Zachowawczej, Klinika Okulistyczna Enoki, Saitama, Japonia

Kompleksowe wzorce ekspresji cytokin zapalnych w wodnistej cieczy oka u pacjentów                z neowaskularnym AMD (nAMD)

Dotychczasowe badania wykorzystywały próbki cieczy wodnistej oka i ujawniły, że zapalenie bierze udział w patofizjologii nAMD, chociaż rolę immunologiczną cytokin oceniano nietrafnie. Tym razem użyto 27 rodzajów cytokin obejmujących ogólne reakcje immunologiczne, zbadano specyficzne wzorce ich ekspresji i oceniono związki między stanem zapalnym a patofizjologią nAMD. Potwierdzono, że łagodne stany zapalne są głównym czynnikiem przyczyniającym się do zachorowania na neowaskularne zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (nAMD).

Uniwersytet w Tybindze w Niemczech, Centrum Uniwersyteckie Radboud i Instytut Donders w Nijmegen w Holandii.

Chromatyczny próg bodźca pełnego pola i pupillografia jako markery funkcjonalne w późnym stadium wczesnego zapalenia siatkówki (EORD) wywołanego przez mutacje CRB1

Wiadomo, że mutacje w genie CRB1 powodują wczesne zwyrodnienie siatkówki (EORD) a kliniczne markery postępu choroby, takie jak pole widzenia lub elektrofizjologia, nie pozwalają na wiarygodną ocenę czynności siatkówki.

Przekrojowym badaniom poddano dziesięciu pacjentów (pięć kobiet i pięciu mężczyzn w wieku 22-56 lat) z EORD spowodowanym mutacjami CRB1, wykorzystując najlepiej skorygowaną ostrość wzroku (BCVA), ocenę widzenia obwodowego i w polu pełnym oraz elektroretinografię ogniskową, próg pobudzenia pola pełnego (FST) i pupillografię względem światła czerwonego i niebieskiego.

Stwierdzono, że FST jest ważnym markerem klinicznym na początku późnego stadium RP spowodowanego biallelicznymi mutacjami CRB1. Reakcje na bodźce chromatyczne pełnego pola wykazują znaczne różnice w stosunku do osób zdrowych. Pozostałe odpowiedzi świadczą o częściowym zachowaniu wewnętrznych funkcji siatkówki mimo silnej dysfunkcji fotoreceptora. Pomiary funkcjonalne przedstawione w tym badaniu dodatkowo mogą być używane w badaniach klinicznych jako miary bezpieczeństwa i skuteczności terapii.

Dzięki uprzejmości Retina International

Wybór, tłumaczenie i opracowanie Anna Wszołek

2 czerwca 2020 r.

 

 

 

facebook
youtube
tweeter

Kontakt

Retina AMD Polska

ul. Konwiktorska 7 pok. 25
00-216 Warszawa
e-mail: retinaamd@retinaamd.org.pl

Małgorzata Pacholec tel. 602 634 400

Polityka prywatności

Informacje rejestrowe

Rok powstania: 1998
KRS: 0000109446
NIP: 526-22-92-779
REGON: 01329054500000

Góra